Biuro Obsługi Cudzoziemców Helpin | +48 792 172 008 | +48 608 553 059 | info@helpin.com.pl
Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie dla cudzoziemcaZaproszenie dla cudzoziemca może zostać przez niego przedstawione..

Cudzoziemcy

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie dla cudzoziemca może zostać przez niego przedstawione jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium RP, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz na pokrycie kosztów podroży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Osobą, która wystawia zaproszenie dla cudzoziemca może być:

  • obywatel polski zamieszkujący na terytorium RP, obywatel innego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek rodziny, zamieszkujący na terytorium RP i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
  • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia dla innego cudzoziemca legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium RP lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium RP

 

Wpisane do ewidencji zaproszeń, zaproszenie dla cudzoziemca jest ważne we wskazanym okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż rok. Zaproszenie wpisuje się do ewidencji zaproszeń na wniosek zapraszającego złożonym na formularzu.

Cudzoziemiec w Polsce może przebywać na podstawie zaproszenia wysłanego przez osobę zapraszającą. Zaproszenie dla cudzoziemca wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne przez 1 rok.

Dane firmowe

Helpin Edyta Jakubowska
Biuro Obsługi Cudzoziemców

ul. Nowogrodzka 31/221
00-511 Warszawa

NIP: 5311013496
REGON: 146906807

Dane kontaktowe

+48 792 172 008
info@helpin.com.pl

+48 608 553 059
helpin.ejakubowska@wp.pl

Jak do nas trafić?