Biuro Obsługi Cudzoziemców Helpin | +48 792 172 008 | +48 608 553 059 | info@helpin.com.pl
Nadanie obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiegoObowiązująca ustawa o obywatelstwie polskim przewiduje 4 sposoby..


Nadanie obywatelstwa polskiego

Obowiązująca ustawa o obywatelstwie polskim przewiduje 4 sposoby nabycia obywatelstwa polskiego:

 • nadanie obywatelstwa polskiego (wniosek kierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Wniosek może być złożony za pośrednictwem konsula w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada zalegalizowanego pobytu w Polsce i nie posiada karty pobytu. W przypadku uzyskania legalnego pobytu na terytorium RP (może być zarówno pobyt czasowy jak i stały) wówczas wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec składa za pośrednictwem właściwego wojewody.
 • uznanie za obywatela polskiego (wniosek kierowany do właściwego wojewody ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce). Warunkiem koniecznym jest posiadanie stałego pobytu w Polsce oraz udokumentowaną certyfikatem znajomość języka polskiego.
 • przywrócenie obywatelstwa polskiego – wniosek kierowany do Ministra Spraw wewnętrznych. Wniosek składa cudzoziemiec, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie:
  • art.11 lub 13 ustawy z dnia 20.01.1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego,
  • art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8.01.1951 r. o obywatelstwie polskim,
  • art.13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15.02.1962 r. o obywatelstwie polskim
 • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego – wniosek kierowany do właściwego wojewody ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Wniosek składają osoby, które nadal mają obywatelstwo polskie, jednak z różnych przyczyn nie posiadają dokumentu tożsamości (dowód osobisty, polski paszport).

 

Kto może złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego:

 • cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego UE lub na podstawie prawa stałego pobytu,
 • cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego UE lub na podstawie prawa stałego pobytu, który: a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim,b) nie posiada żadnego obywatelstwa,
 • cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w RP,
 • małoletni cudzoziemiec, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywający na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na uznanie,
 • małoletni cudzoziemiec, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na uznanie,
 • cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawo stałego pobytu,b) posiada w RP stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
 • cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem (np. posiadacz Karty Polaka),

Biuro obsługi cudzoziemców Helpin – pomagamy wszystkim, którzy starają się o nadanie obywatelstwa polskiego.

Dane firmowe

Helpin Edyta Jakubowska
Biuro Obsługi Cudzoziemców

ul. Nowogrodzka 31/221
00-511 Warszawa

NIP: 5311013496
REGON: 146906807

Dane kontaktowe

+48 792 172 008
info@helpin.com.pl

+48 608 553 059
helpin.ejakubowska@wp.pl

Jak do nas trafić?