Biuro Obsługi Cudzoziemców Helpin | +48 792 172 008 | +48 608 553 059 | info@helpin.com.pl
Legalizacja w Polsce

Legalizacja w PolsceWedług nowych przepisów wniosek o legalizację pobytu (legalizacja..


Legalizacja w Polsce

Według nowych przepisów wniosek o legalizację pobytu (legalizacja w Polsce) można złożyć wyłącznie w Polsce. Nie ma możliwości złożenia wniosku o legalizację w Polsce za pośrednictwem polskiego konsulatu. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku jest złożenie przez cudzoziemca odcisków palców.

Polskie prawo przewiduje następujące rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy:

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta),
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 • zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców,
 • pobyt na terytorium cudzoziemców – ofiar handlu ludźmi,
 • krótkoterminowe zezwolenie na pobyt,
 • zezwolenie na pobyt ze względu na inne okoliczności.

 

O prawo do wnioskowania o bezterminowy pobyt cudzoziemiec może wystąpić dopiero po kilku latach pobytu w Polsce (legalizacja w Polsce). Polskie prawo przewiduje następujące rodzaje zezwoleń:

 • zezwolenie na pobyt stały (legalizacja w Polsce) przeznaczone m.in.
  • dla małżonków obywateli Polski,
  • posiadaczy Karty Polaka – nie jest konieczne uzyskanie wcześniejszego czasowego pobytu w Polsce, osoba z Kartą Polaka, którą wydaje tylko i wyłącznie konsul przyjeżdża do Polski i od razu może złożyć wniosek o pobyt stały. Z tej formy legalizacji pobytu w Polsce mogą skorzystać również osoby, które powołują się na polskie pochodzenie ze strony rodziców, dziadków, pradziadków,
  • osób objętych ochroną międzynarodową lub pobytem tolerowanym, a także dzieci obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy posiadają w Polsce prawostałego pobytu lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE przeznaczony dla osób, które przebywają w Polsce co najmniej od 5 lat, mają ubezpieczenie i stabilne źródło dochodu w Polsce.

 

Zezwolenie na pobyt w szczególnych przypadkach:

 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych – wydawana cudzoziemcom, gdy jest to konieczne z powodu konieczności ochrony życia, wolności czy bezpieczeństwa danej osoby, zgodnie z konwencją rzymską z 1950 r., a także w sytuacjach, gdy zobowiązanie cudzoziemca do powrotu naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego albo praw dziecka.
 • zgoda na pobyt tolerowany – wydawana cudzoziemcom wtedy, gdy ich zobowiązanie do powrotu z innych przyczyn jest niemożliwe.

 

Oba zezwolenia wydaje Straż Graniczna z urzędu (brak jest możliwości wnioskowania o te formy legalizacji pobytu w Polsce) w toku postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Polska przewiduje tez kilka form ochrony cudzoziemców. Przepisy w tej kwestii obejmuje osobna ustawa o ochronie cudzoziemców. Przewiduje ona możliwość udzielenia cudzoziemcom azylu, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej. Wnioski w tych sprawach rozpatruje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Jesteśmy w stanie pomóc Państwu we wszystkich kwestiach dotyczącej legalizacji w Polsce.

Dane firmowe

Helpin Edyta Jakubowska
Biuro Obsługi Cudzoziemców

ul. Nowogrodzka 31/221
00-511 Warszawa

NIP: 5311013496
REGON: 146906807

Dane kontaktowe

+48 792 172 008
info@helpin.com.pl

+48 608 553 059
helpin.ejakubowska@wp.pl

Jak do nas trafić?